To, že sa niečo deje s našim životným prostredím je nepopierateľné. To, do akej miery túto skutočnosť reflektujú ľudia, biznis, štát alebo rozmanité spoločenské organizácie, nie je predmetom tohto „desatora“. Aj vďaka malému osobnému príspevku prírode a spoločnosti môžete napomôcť zmierňovaniu negatívnych dôsledkov spájajúcich sa s klimatickou zmenou – extrémnymi prejavmi počasia v podobe dlhodobého sucha, alebo naopak výdatných až extrémnych zrážok vedúcich neraz k povodniam. Svoju energiu by sme preto mali sústrediť skôr, okrem iného načrtnutého v predkladanom texte, na porozumenie a riešenie príčin tohto stavu, ako hasenie dôsledkov prebiehajúcej klimatickej zmeny.Príklad „desatora“ pre zmierňovanie dôsledkov extrémnych prejavov počasia – sucho a záplavy:

1. Nekoste často a na nízko –  – pričasté kosenie a kosenie na nízku výšku ničí Váš trávnatý porast. Rýchlejšie sa Váš trávnik prehreje horúcim letným slnkom a poľahky sa spáli. Zvyšujete nároky na obmedzené zásoby vody vo svojom okolí na zalievanie takéhoto trávnika. Zároveň odstraňujete útočisko pre drobné organizmy, ktoré sa skrývajú pre horúcim slnkom.

2. Vyhýbajte sa ochladzovaniu rozhorúčených spevnených plôch vo svojich dvoroch – opätovne znižujete zásoby zdrojov vody v prírode vrátane tej z Vašich studní. Uprednostnite doma a vo svojom okolí priepustné spevnené plochy nádvorí, či parkovísk Vašich áut.

3. Zachytávajte dažďovú vodu – príklad ideálny typ mäkkej vody s jemne kyslým pH, ktorý je priateľskejší a vhodnejší na polievanie záhrady, ovocného sadu, či trávnika. Takáto voda je šetrnejšia k rastlinám ako tvrdá podzemná voda. Zveľaďujte vlastný originálny systém zachytávania dažďových kvapiek a zavlažovania záhrady, trávnika, či vytvárania drobných mokradí.

4. Zamedzte vypaľovaniu porastov – príklad – nielenže vysušujete krajinu, ale aj zvyšujete riziko vzniku lesných požiarov, či napomáhate rýchlejšiemu odtoku povrchovej dažďovej vody z krajiny. Vzhľadom na nefunkčný systém včasnej protipožiarnej ochrany v doline vystavujete riziku bezpečných dodávok kvalitnej pitnej vody pre stotisíc ľudí, ale seba samotných v studniach.

5. Nezakladajte otvorený oheň v prírode – veľký nepriateľ otvorenej krajiny pre vznik lesných požiarov.  Ohrozujete zachovanie biodiverzity – rozmanitosti a schopnosť krajiny vysporiadať sa s klimatickou zmenou.

6. Nevypúšťajte odpadové vody do prírody – pre nízky stav povrchových vôd znemožňujete rastlinám a živočíchom život v potokoch a riekach – teda dýchať. Koncentrácia odpadov vo vode sa zvyšuje na úkor biologickej potreby kyslíka pre život vo vode. Ohrozujete obmedzené podzemné zdroje pitnej vody.

7. Nejazdíte motorovými vozidlami po otvorenej krajine, či lesoch – hluk z motorových vozidiel stresuje zvieratá, rastliny a vzniká riziko vypuknutia požiarov.

8. Nezasahujte do prirodzeného toku potokov, prameňov, či mokradí – meníte neprirodzeným spôsobom dynamiku zachytávania, akumulácie a odtoku povrchových vôd z krajiny počas dažďa a zvyšujete riziko vzniku škôd spôsobených záplavami. V konečnom dôsledku tak odvodňujete krajinu a vysúšate ju. Narovnávanie, či oplocovanie vodných tokov, znemožnenie prístupu oprávnených osobám pre výkon ich povolania (vodári, vodohospodári, ochranári, hasiči a pod.). V prípade povodní, či požiarov tak ohrozujete nielen samých seba, ale aj ostatných. Radšej míňajte svoju energiu na čistenie a udržiavanie starých, častokrát zanesených, či inak znefunkčnených odtokových rigolov, odrážok po našich predkoch.

9. Vysádzajte prirodzené odrody rastlín, stromov, kríkov do svojich záhrad, sadov, polí a okolitej krajiny – napomáhate rozvoju prirodzenej rozmanitosti v krajine a jej schopnosti adaptovať sa na klimatickú zmenu a s ňou spojené extrémne prejavy počasia v podobe sucha a silných dažďov. Vyhýbajte sa vysádzaniu nepôvodných a invazívnych druhov rastlín, kríkov, či stromov. Ich krása býva často na úkor schopnosti prežiť tradičných rastlinných spoločenstiev. inšpirujte sa napríklad aj manažmentom lesa ako nástrojom na zmiernenie povodňovej aktivity, alebo sa obráťte s prosbou na Slovenskú agentúru životného prostredia SR po usmernenie – napríklad ich katalógom vybraných adaptačných opatrení na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

10. Umožnite a podporujte návrat prirodzených hospodárskych zvierat do krajiny – najzdravší a najprirodzenejší spôsob spásania otvorenej lúčnej krajiny, ktorý pomáha zachovaniu lúk, mokradí a zvyšuje akumulačnú schopnosť krajiny zachytávať dažďovú vodu, napríklad tisícami otlačkov kopýt hospodárskych zvierat.

A buďte prosím ohľaduplný voči druhým a prírode. Ona Vám to oplatí, pretože príroda bez nás prežije, ale my bez nej nie. Je tu predsa len dlhšie ako my ľudia!

Tento text využíva obrazovú grafiku, ktorá je dostupná pre voľné šírenie a rešpektuje práva tzv. „creative commons“ licencie. Viac info na linku.