Uplynulé týždne až mesiace boli v bebravskej doline poznačené šíriacimi sa zvesťami o tom, že „vodári“ (Západoslovenská vodárenská spoločnosť – ZsVS) od marca tohto roka zakazujú akúkoľvek stavebnú výstavbu. Viacero z týchto zaručene overených informácii poukazovali na možnú príčinu zmeny v doterajšom režime povoľovania výstavby osobu Pavla Ďuriša ako občianskeho aktivistu a predsedu občianskeho združenia K prameňom Bebravy.

Zdroj: Open Food Facts

U Baťkov dňa 7. septembra 2020.

Predkladanému verejnému vyhláseniu predchádzalo viacero stretnutí. Vo štvrtok 3. septembra 2020 v popoludňajších hodinách sa na podnet pani starostky z obce Slatinka nad Bebravou uskutočnilo neformálne stretnutie starostov, ktorých obce sa nachádzajú v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy a mojou osobou na posedení v bývalej sušiarni ovocia U Baťkov. Nasledujúci deň prebehli taktiež neformálne rozhovory  na pôde Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Bánovciach n/B a ZsVS v Topoľčanoch.

Touto cestou by som rád vyhlásil nasledovné: „Nielen vo svojom vlastnom mene, v mene občianskeho združenia K prameňom Bebravy, ktoré zastupujem, ale aj inštitúcií, ktorých záujmy a právomoci by mohli byť dotknuté, že výsledkom mojich stretnutí s kompetentnými osobami je poznatok, že ide o neoverenú informáciu šírenú ústnym podaním, ktorá má vo svojej podstate zavádzajúce pozadie a nie je žiadnymi vecnými argumentmi podložená.“ Podstatou tejto fámy je nedostatočná znalosť zákona, absencia kritického myslenia a viacnásobná krížová kontrola zdrojov podávanej informácie.

V prípade akýchkoľvek odborných otázok v predmetnej veci prosím neváhajte kontaktovať Spoločný stavebný úrad Krásna Ves. Zjednodušene povedané, na doterajšom procese stavebného rozvoja v bebravskej doline sa nič nezmenilo. Záverom by som však zdôraznil, že „i naďalej sa bude s osobitným zreteľom posudzovať akákoľvek stavebná aktivita v extraviláne obci, respektíve záujem o ňu, v tzv. jadrovej zóne Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy“. Pre detailné informácie prosím kontaktujte zmienený úrad v Krásnej Vsi.

V mene občianskeho združenia K prameňom Bebravy a zachovaní dobrej povesti mojej osoby s ohľadom na vysokú kvalitu profesionálnych vzťahov s kľúčovými aktérmi v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov ChVO Strážovské vrchy by som poprosil širokú verejnosť, aby tieto alebo podobné ničím nepodložené informácie s nami nespájala. V prípade potreby sa budeme musieť domáhať adekvátnej ochrany právnou cestou.

OZ K prameňom Bebravy si stavia výhradne na svojej apolitickosti a environmentálnych aktivitách zameraných na trvalo-udržateľný rozvoj bebravskej doliny. Moja osoba si stavia zásadne na profesionálnom prístupe k občianskemu aktivizmu a verejnom pôsobení. Ten je a musí zostať striktne oddelený od aktivít OZ-tka i napriek tomu, že ako osoba som jej štatutárom a predsedom zároveň. Spoločenské detské hry typu telefón nesmú mať vo verejnom priestore žiadnu váhu slova nakoľko zásadným spôsobom zasahujú do osobnej integrity človeka.

Mgr. Pavol Ďuriš