Nižšie prikladáme oficiálnu tlačovú správu k projektu Cena za krajinu 2020

Členstvom Slovenskej republiky v Rade Európy sme sa zaviazali smerovať naše národné aktivity a ďalšie politické rozhodnutia v oblasti zlepšovania kvality života, ktoré budú v súlade s tzv. Európskym dohovorom o krajine. Jeho úlohou je napomôcť členským štátom pri uchovávaní a ochrane identity európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci rozširovania povedomia o tejto celoeurópskej iniciatíve sa od roku 2010 vyhlasuje v každom párnom roku  Cena Slovenskej republiky za krajinu. Ide o čestné vyznamenanie pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k napĺňaniu tohto dohovoru. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný na Cenu rady Európy za krajinu reprezentujúci našu krajinu.

Pre rok 2020 medzi nominované organizácie na Cenu SR za krajinu bol vybratý aj projekt z Bánovského okresu, ktorý sa dlhodobo venuje trvalo-udržateľnému rozvoju života v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy. Ten môže verejnosť poznať pod názvom K prameňom Bebravy, ktorý je zastrešený rovnomenným občianskym združením so sídlo v Čiernej Lehote. Medzi najznámejšie aktivity tohto OZ patrí náučný chodník vybudovaný dobrovoľníkmi v roku 2014 a venovaný problematike vody, odstraňovanie čiernych skládok, či sprevádzanie záujemcov na potulkách prírodou za objavovaním tajomstiev vody. Projekt bol prezentovaný pred odbornou komisiou 20. augusta 2020 v hoteli The Grand Vígľaš za účasti ostatných nominovaných subjektov. Meno oceneného laureáta sa dozvieme na verejnom programe v októbri 2020 v Banskej Bystrici, kde sídli národný garant tohto projektu – Slovenská agentúra životného prostredia.

Pavol Ďuriš