Prinášame Vám pre nás kľúčové aspekty z ešte „horúceho“ programového vyhlásenia Vlády SR 2020-2024 * dotýkajúce sa bebravskej doliny a teda Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy s pásmami hygienickej ochrany (PHO) I. a II. stupňa.
Text, ktorý bude predložený parlamentu na schválenie má 121 strán, ale my Vám prinášame zopár výňatkov z neho, o ktorých sa domnievame, že budú mať zásadný význam pre nás, ak sa aplikujú do praxe.
V sekcii Boj proti korupcii v časti Hmotná zodpovednosť sa má zabezpečiť funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti starostov a trestania ich pochybení pri nakladaní s verejnými výdavkami.
V sekcii Obnova dôvery v právny štát v časti Účasť verejnosti na legislatívnom procese sa umožní legislatívna iniciatíva občanov na základe kvalifikovaného návrhu a pri stanovení náležitých podmienok.
V sekcii Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva v časti Policajný zbor bude záujem o sfunkčnenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V časti Environmentálna kriminalita v duchu „Čo si si navaril, to si aj zješ“ bude základným trestom pre toho, kto vytvorí nelegálnu skládku odpadov, vrátenie postihnutého miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady v určenej lehote. Tzv. „enviro polícia“ sa sústredí na finančné vyšetrovanie a podporu preventívnych aktivít s cieľom predchádzať škodám na životnom prostredí a na ekonomike.
V sekcii Stabilizácia verejných financií v časti financovanie samospráv sa zrealizuje audit kompetencií samospráv a diskusia o možnosti zmeny modelu financovania obcí. Čierna Lehota, či Šípkov sú na roveň s obcami ako Podlužany, Dežerice, čo je nepomer s objemom príjmov a zároveň rovnaká záťaž a zodpovednosť. V časti Územné plánovanie, výstavba a stavebníctvo dôjde k zmene stavebných predpisov zodpovedajúcim potrebám pre 21. storočie s požiadavkou na územný plán pre každú obec.
V sekcii Zodpovedná ochrana životného prostredia sa vo všeobecnosti podporí príprava programu verejnoprospešných prác a aktivačných príspevkov na čistenie obcí, odstraňovanie čiernych skládok, či budovanie vodozádržných opatrení, uvoľnia ruky na vymožiteľnosť práva cez tzv. enviro políciu. Na účelovú ťažbu dreva bude zavedená prísna kontrola a integrovaná stráž. Vytvorí sa verejná aplikácia na kontrolu a ťažbu dreva.
V časti Nová vodná politika sa postupne obnovia poškodené vodné útvary, znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd, aby sa zabezpečil dostatok pitnej vody v regiónoch. Bude sa podporovať ochrana a obnova prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizácia regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne. Budú sa preferovať zelené opatrenia zadržiavajúce alebo spomaľujúce odtok vody z krajiny vrátane zadržiavania dažďovej vody a dôslednej ochrany vodohospodársky významných lesov, prirodzených záplavových území a mokradí. Umožní sa transparentné informovanie verejnosti o kvalite podzemných vôd zverejňovaním kompletných analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach a aktualizácie manažmentu rizík
jej znečistenia.
V sekcii Zodpovedné hospodárenie s pôdou a lesmi v časti poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa ukončia reštitúcie a napravia zrejmé krivdy v dôsledku zostavenia Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Zavedú sa v spolupráci s obcou osobitné konania na identifikáciu vlastníctva pôvodných vlastníkov a ich dedičov. Uvedie sa do života transparentný systém prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu.
V sekcii Zodpovedné hospodárenie s pôdou a lesmi v časti Lesníctvo bude dôraz na prírode blízke hospodárenie v lese. Dlhodobý spor lesníkov s ochranármi riešený v prospech funkcie lesa. Zrealizuje sa zmena užívania poľovných revírov, kedy bude mať prednosť pri výkone práva poľovníctva v prípade súkromných lesov majitelia lesných pozemkov, v prípade štátnych pozemkov odborný lesný personál. Podporí sa aktívne hospodárske využívanie podhorskej a horskej krajiny s osobitným zameraním na laznícke oblasti. Vláda sa zameria na podporu agrolesníctva, teda symbiózy lesnej a poľnohospodárskej produkcie, oživí sa hradenie bystrín.
Držíme palce, aby sa začali veci hýbať v prospech a potreby našej prírody!