V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorú Vám predstavíme v zastúpení výrobno-technického riaditeľa pani Mgr. Moniky Budaiovej a oddelenia hydrogeológie, za ktoré odpovedala na otázky pani RNDr. Katarína Dénesová. Témou bola ochrana prameňov Slatinskej pramennej línie.

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sme položili štyri otázky, ktoré sa niesli v podobnom duchu, ako u predchádzajúcich respondentov. V prvej časti si stručne predstavíme ZsVS s dôrazom na zabezpečenie dodávok pitnej vody z tejto oblasti. V druhej sa sústredíme na konkrétne aktivity a opatrenia, ktoré ZsVS realizuje a chcela by aj realizovať v súvislosti s trvalo-udržateľným spôsobom v PHO VZ Slatinskej pramennej línie. V tretej sme sa zaujímali o najväčšie výzvy spoločnosti a existenciu prípadných komplikácii pri riadení Ponitrianskeho skupinového vodovodu. V poslednej štvrtej otázke sme poprosili spoločnosť, aby s nami zdieľala odkaz alebo posolstvo verejnosti dotýkajúce sa tejto témy.

Obr. č. 1: centrála spoločnosti v Nitre, zdroj ZsVS

1) Predstavenie ZsVS s dôrazom na zabezpečenie dodávok pitnej vody z tejto oblasti;

V záujmovej oblasti CHVO Strážovské vrchy sú zachytené tieto pramene Slatinskej pramennej línie, ktoré ZsVS, a. s. využíva na zásobovanie obyvateľstva:

  1. Vrchovište – k. ú. Slatinka nad Bebravou
  2. Pri mlyne – k. ú. Slatinka nad Bebravou
  3. Pri mlyne – k. ú Čierna Lehota
  4. Pri moste – k. ú. Slatina nad Bebravou
  5. Jazero – k. ú Motešice

V prípade poklesu výdatnosti, najmä v letných mesiacoch je výdatnosť prameňov doplnená čerpaním zo studní v k. ú Timoradza (8 studní). Na zabezpečenie kvality a výdatnosti prameňov bolo vydané rozhodnutie o ochranných pásmach.

Obr. č. 2: poslanie spoločnosti v obraze, zdroj ZsVS

2) Konkrétne aktivity a opatrenia, ktoré ZsVS realizuje a chcela by aj realizovať v súvislosti s trvalo-udržateľným spôsobom v ochranných pásmach VZ Slatinskej pramennej línie

Povinnosťou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, je zásobovať obyvateľov kvalitnou pitnou vodou. Na zabezpečenie kvality a výdatnosti vodárenských zdrojov, ktoré slúžia na zásobovanie obyvateľstva vydali príslušné úrady životného prostredia v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a súvisiacich predpisov rozhodnutia o ochranných pásmach. Rozsah ochranných pásiem a režim činnosti v nich je určený hlavne geologickými podmienkami.

Pramene Slatinskej pramennej línie majú určené ochranné pásma rozhodnutím Krajského národného výboru, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (PLVH) č. PLVH-4/998/1988-8 zo dňa zo dňa 9.3.1989.

Všetky pramene sú zachytené v rozpukaných vápencovo-dolomitových horninách. Pokryvné vrstvy v infiltračnej oblasti prameňov sú malé, alebo žiadne, z čoho vyplýva, že všetko znečistenie, ktoré sa v ochrannom pásme dostane na zemský povrch dostane sa aj do podzemnej vody. Znečistenie sa šíri veľmi rýchlo, systémom puklín aj do prameňov. Preto, ak chceme zachovať čistotu a kvalitu pitnej vody z týchto prameňoch, musíme dodržiavať prísne opatrenia. Geologické a hydrogeologické podmienky danej lokality sa nezmenili, preto nie je potrebné rozhodnutie aktualizovať.

Nedodržiavaním potrebných opatrení určených v rozhodnutí o ochranných pásmach miestni obyvatelia znečisťujú pitnú vodu nielen v prameňoch, z ktorých vodárenská spoločnosť zásobuje obyvateľov od Bánoviec po Nitru, ale aj vo vlastných studniach. Celé územie je jeden hydrogeologický celok, z ktorého voda infiltruje do podzemnej vody. Podzemná voda prúdi v celej oblasti, nielen  na niektorých miestach, preto treba chrániť celú oblasť.

3) Najväčšie výzvy a prípadné komplikácie pri riadení PnSV v súvislosti s touto témou

Najväčšou výzvou je dotknutým obyvateľom pri snahách o rôzne aktivity v tejto oblasti vysvetliť potrebu dodržiavať rozhodnutie o ochranných pásmach a všetkých obmedzení, z neho vyplývajúcich,  aby bola zabezpečená kvalitná pitná voda.


4) Odkaz alebo posolstvo verejnosti dotýkajúce sa tejto témy.

Odkazom pre verejnosť je, že si obyvatelia musia vybrať medzi kvalitnou pitnou vodou, alebo výstavbou a rôznymi aktivitami. Kým neexistuje v tejto lokalite verejná kanalizácia, nie je možný kompromis. Ak chceme kvalitnú pitnú vodu, každý z nás musí pre to niečo urobiť. V Bánoveckej doline to znamená nezvyšovať zástavbu a nepúšťať do podzemnej vody znečisťujúce látky, aj keď to znamená napr. zvýšené náklady na odvoz odpadu.

Od občianskych združení a aktivistov by sme privítali šírenie osvety o neznečisťovaní podzemnej vody a potrebu dodržiavať zákony a rozhodnutia z nich vyplývajúcich.