Chránené územie európskeho významu (ÚEV) Kňaží stôl, ktoré je v správe CHKO Ponitrie, skrýva okrem špecifických krasových útvarov predovšetkým nádherné výhľady do okolitých doliniek od hrebeňa Závadskej poľany cez Kamenné vráta, Skalný vrch až po vrcholy Drieňovca, Smradľavého vrchu, Bradla a samotného Kňažieho stola.

Predmetom ochrany v tejto časti našej doliny lipovo-javorové sutinové lesy, eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku, bukové a jedľové kvetnaté lesy, kyslomilné bukové lesy, teplomilné panónske dubové lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží ako dôležité stanovištia pre rastliny z čeľade vstavačovitých, vápnomilné bukové lesy, panónsko-balkánske cerové lesy a napokon porasty borievky obyčajnej.

Zdroj mapy: biomonitoring.sk

Okrem nám známeho fúzača, žabky kunky, medveďa, netopierov, roháča, či rysa máte možnosť tu v jarných mesiacoch vidieť nádherné poniklece prostredné a veľkokveté.

Zdroj obrázka: ŠOP SR

Chráňme si preto našu prírodu!