Chránené územie európskeho významu (ÚEV) Baské, ktoré je v správe CHKO Ponitrie, skrýva okrem špecifických krasových útvarov, ktoré nám filtrujú povrchovú zrážkovú vodu, aj iné klenoty našej prírody.V tejto lokalite sa ochraňujú porasty borievky obyčajnej, travinno-bylinné porasty, bukové a jedľové kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, cerové lesy, stanovišťa orchideí (čelaď vstavačovité), prameniská vápnomilné bukové lesy, nížinné a podhorské kosné lúky, mesprístupnené jaskynné útvary, či slatiny. O mnohých ste ani nemali potuchy.

Zdroj mapy: biomonitoring.sk

Určite ste sa však už neraz stretli s konkrétnymi chránenými druhmi, ktorými sú fuzáč alpský, žabku kunku žltobruchú, medveď hnedý, netopiermi (obyčajný, veľkouchý, veľký, blythov, podkovár, uchaňa čierna), slimáčika pimprlíka bruškatého, poniklecom, rakom riavovým, roháčom obyčajným, rysom ostrovidom či motýľom spriadačom kostihojovým.

Ako pomôcť a angažovať sa?

Miestnej prírode budete nápomocnými s odstraňovaním sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávaním stariny na nelesných pozemkoch. Pomôžete aj tým, že pod odborným dohľadom budete udržiavať, upravovať, či nebodaj aj budovať nové liahniská pre obojživelníky (prosím kontaktujte ŠOP SR, Okresný úrad odbor životného prostredia alebo starostu, v ktorom katastrálnom území sa táto lokalita nachádza).

Napomáhame aj prírode v tejto časti Slovenska tým, že ponechávame stromy a drevnú hmotu v porastoch mimo hlavných tokov riek a eliminujete eliminujete zastúpenie nepôvodných invazívnych druhov drevín, či rastlín. So stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka spásate na nelesných pozemkoch.

Zdroj obrázka: archív OZ-tka

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny dopad na prírodu sú predovšetkým terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery v krajine. Nemali by sme rozširovať existujúce povrchové lomy, vytvárať čierne skládky odpadov, meniť rekreačné objekty na obytné a budovať akékoľvek telekomunikačné, energetické a podobné rozvody.

Chráňme si preto jedinečnú prírodu, ktorú máme priamo za humnami aj pre budúce generácie.