V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj obec Slatinka nad Bebravou, ktorú Vám predstavíme v zastúpení pani starostky Zuzany Kolárikovej.

S pani starostkou sme viedli družný niekoľkohodinový rozhovor pri ktorom sme si vysvetlili trecie plochy prirodzene vznikajúce z rozličných záujmov odlišujúce samosprávy od environmentálnych občianskych združení. Základným rozdielom , ktorý napokon nielen rozdeľuje, ale aj spája je, na základe akých pravidiel sú obce financované. Väčšina príjmov obce pochádza z podielových daní vlastného obyvateľstva pričom platí priama úmera, že čím  viac obyvateľov, tým väčší príjem do obecnej pokladnice. Veľkým limitom a zároveň nesmiernym zdrojom prírodného, kultúrneho a snáď aj hospodárskeho rozvoja pre domáce obyvateľstvo je, že Slatinka nad Bebravou, ako jedna z jedenástich obcí v ChVO Strážovské vrchy, je so svojim katastrálnym územím v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov.

Zdroj: Spoločnosť Google

Ako iste viete, pravidlá hry v PHO vodných zdrojov určuje plán lesného a vodného hospodárstva z roku 1989, kde okrem rozsiahleho množstva nariadení a regulácii je  aj zákaz výstavby nových rodinných domov, tzn. že ak obec nemôže ponúknuť občanom možnosť stavať nové rodinné domy je obmedzená v ďalšom demografickom rozvoji a to znamená, že podielové dane nebudú narastať, ale z roka na rok klesať.

I. Predstavenie obce

Život malebnej podhorskej obce sa odvíja popri potoku Slatinka, ktorý pramení nad obcou v doline, prekrásne zarezávajúcej sa krasovej doliny. Popri 186 trvalo žijúcich obyvateľoch (ŠÚ, 2016) sa tu udomácnili viacerí chalupári a chatári, ktorí sú z veľkej časti rodákmi z tejto obce. Obec sa môže popýšiť nádhernými prírodnými scenériami napr. výhľadom z Bukovinskej skaly, ktorá je vyhľadávaným miestom fotografov, jaskyňami obývanými už v praveku, prameňom Vrchovište, či starou zvoničkou, v ktorej sa zvonilo vždy na poludnie a večer o 18:00 hod., pri hlásení požiaru, či pri úmrtí občana obce.

II.+III. Aktivity a výzvy obce

Ako každá malá obec s obmedzenými zdrojmi financií sa najviac borí s údržbou komunikácii, cintorína, obecného majetku, či zabezpečením základných sociálnych služieb pre svojich občanov. Najvypuklejším problémom je nakladanie s množstvom odpadu, ktorí ľudia vyprodukujú. Na základe  zmluvy so spracovateľom odpadu má síce každá obec a mesto zabezpečený vývoz jednotlivých triedených zložiek komunálneho odpadu, ale poskytnuté množstvo 1100 l kontajnerov na separovaný zber je nedostačujúci. Keďže občania aj majú  záujem separovať, nevie im obec z vlastných zdrojov poskytnúť dostatočné množstvo nádob na separovanie jednotlivých komodít. Obec je odkázaná  na Organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá podľa určitého výpočtu stanoví potrebný počet nádob na separovaný zber pre obec. Preto je dôležité zmeniť v NR SR aj systém odpadového hospodárstva, pozrieť sa na všetky nedostatky kde tento systém zlyháva, aby obce neboli rukojemníkmi rôznych spoločností pri zbere odpadov. Samozrejme je dôležité aj  stále apelovať na občanov v dôslednejšom triedení odpadu nakoľko je to najväčšia finančná záťaž pre obec.

Zdroj: obecná stránka

Bremenom obce je aj bývalý priemyselný areál, ktorý sa nachádza vedľa hlavnej cesty. Nielenže svojim zanedbaným a opusteným areálom vzhľadovo narúša kolorit obce, ale v areály sa môžu nachádzať zvyšky odpadu z bývalej galvanickej zinkovne a odpady z výroby pracích prachov a aviváží. Zložité majetkové vlastníctvo tohto objektu je problémom aj pre prípadných záujemcov o kúpu týchto nehnuteľností, ktorí by mali záujem zrenovovať a využiť tieto priestory a platiť obci daň z nehnuteľností.

IV. Odkaz verejnosti

Ten odkaz patrí predovšetkým občanom, ktorí sa obetujú  v rámci svojho voľného času, ktorí môžu venovať napr. svojej rodine a zveľaďujú obec a jej okolie, udržujú ju v čistote, zbierajú pohodený odpad po iných spoluobčanoch  a pomáhajú častokrát bez nároku na  finančnú odmenu. Pomáhajú radi a nezištne, preto si ich veľmi vážim. Zaslúžia si naše uznanie a poďakovanie. Títo ľudia môžu byť vzorom pre ostatných, aby sa správali zodpovedne a s úctou k našej obci, k prírode ktorú tu máme všade vôkol, k vode ktorá je našim najväčším bohatstvom, k svojim susedom s ktorými si máme pomáhať a s úctou sa správať aj k turistom a návštevníkom obce aby sa radi do našej obce opäť vrátili. Máme tu bohatstvo vo forme prameňa Vrchovište, ktorého ochrana nám síce spôsobuje veľa zákazov a nariadení, ale i napriek tomu sa musíme  snažiť toto bohatstvo udržať čo najdlhšie, pretože voda bez človeka vie existovať, ale človek bez vody nie.

Zdroj: mapio.net

Ďakujeme za rozhovor pani starostke Zuzane Kolárikovej, s ktorou sa zhováral Pavol Ďuriš.