Vážený pán starosta Dušan Horák,

formou otvoreného listu sa na teba obraciam so žiadosťou o usporiadanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi mojou a tvojou osobou a stanovenie pevných a vzájomne rešpektujúcich pravidiel hry.

Dôvodom na spísanie tohto textu a výber tejto formy otvorenej komunikácie som zvolil z nasledovného dôvodu. Začína sa nám vymykať slušnosť, úcta a vecná argumentácia z verejného života, ktoré majú za následok polarizáciu verejnosti z radov našich občanov, chatárov, chalupárov, či nezainteresovaných návštevníkov obce.

V súčasnosti nie je dôležité, kto, čo a kedy začal, ale tu a teraz. Stretávajú sa vo verejnom priestore dva protichodné, avšak zlučiteľné myšlienkové prúdy. Jeden v podobe tvojho spôsobu vedenia obce a správy veci verejných založenom na dlhodobých a zaužívaných zvyklostiach. A druhý v podobe občianskeho aktivizmu a angažovania sa vo veciach verejných založenom na poznatkoch a skúsenostiach z prostredia, ktoré obklopuje človeka dnes. Je to neustále sa dynamicky vyvíjajúci svet s pretlakom informácii.

Výsledkom stretu týchto dvoch svetov, z môjho uhla pohľadu, je akoby domnelý politicky zápas o mocenské postavenie vo verejnom priestore. Príčinou je pravdepodobne odlišný komunikačný jazyk a slovník, ktorí obaja používame.

Predpokladám však, že obom nám ide o to isté. O verejné blaho a trvalo-udržateľné zveľaďovanie miesta, kde žijeme a kde sa učíme spolunažívať, rešpektovať a vzájomne ctiť.

Aby boli veci plne zrozumiteľné a vyvrátili sa akékoľvek pochybnosti o mojich úmysloch, tak verejne prehlasujem nasledovné. Všetky doterajšie aktivity konám za účelom prinavrátenia stratenej úcty človeka k sebe, prírode a predkom, ktorí tu pred nami pôsobili. Tie som rozšíril o hľadanie trvalo-udržateľného spôsobu života v bebravskej doline. V minulosti sa to síce mohlo javiť tak, že by som sa rád uchádzal o najvyššiu verejnú funkciu v obci. Nečinil som a ani tak nečiním účelovo. Táto skutočnosť by však prichádzala do úvahy jedine v prípade, že by na to existovala požiadavka verejnosti potvrdená svojimi podpismi v zmysle platných pravidiel hry pre občiansku kandidatúru. Prirodzené mi príde uchádzať sa len o post poslanca miestneho Obecného zastupiteľstva v najbližších komunálnych voľbách.

Z uvedeného vyplýva, že budem dôrazne trvať do budúcnosti na tom, aby do verejného priestoru a prípadného politického zápasu o moc nebolo vťahované občianske združenie K prameňom Bebravy. Ide o apolitickú neziskovú organizáciu, ktorej som síce štatutárom a predsedom, ale zároveň garantom apolitickosti aktivít, ktorého členovia, či dobrovoľníci podnikajú.

Ďakujem za porozumenie.

Pavol Ďuriš

predseda OZ

 

U Baťkov v Čiernej Lehote dňa 8. mája 2020.