V nedávnej minulosti sme sa prihlásili do grantového programu Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chce Nadácia ZSE prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, ktorú zažívame. V prvom ročníku grantového programu zamýšľala Nadácia ZSE prerozdeliť sumu 50 000 eur, s maximálnou výškou podpory na jeden projekt 2 000 eur. Vzhľadom ku kvalite predložených projektov bola celková suma podpory zvýšená na 65 000 eur.

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá; obce a mestá; školy a školské zariadenia pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE. Do uzávierky 22.3.2022 bolo prijatých 270 žiadostí o podporu. Všetky projekty splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 43 projektov.

Jedným z týchto projektov sme uspeli aj my! Našim zámerom je čiastočná obnova poškodených brehových porastov Čierneho potoka na hornom konci obce Čierna Lehota. Výsadbou tradičných drevín ako vŕba, jaseň, javor, jelša, jarabina, brest, svíb, hloh, vtačí zob, hlohyňa a iné, dôjde postupne k obnove potočných a mokradných biotopov. Práve tie nám pomôžu lepšie zvládať výkyvy v počasí. Inak povedané tieto dreviny svojou koreňovou sústavou stabilizujú brehy potoka a chránia ho pred vymývaním a s ňou spojenou eróziou pôdy počas prívalových dažďov. Zároveň vytvárajú prirodzené úkryty pre rozličné druhy potočných druhov rastlín a  živočíchov. V neposlednom rade zachytávajú prebytočnú zrážkovú vodu v prírode a napomáhajú obnove malého vodného cykla. Vďaka nemu sa príroda dostáva do svojho rovnovážneho prirodzeného stavu, kedy odparené množstvo vody do oblohy sa nám v rovnakom mieste aj vracia naspäť do krajiny.

O termíne výsadby Vás budeme vopred informovať a budeme sa tešiť aj na ďalších dobrovoľníkov. Zatiaľ nám pomoc so sadením prisľúbil miestny skautský zbor zo Slatiny nad Bebravou.