odznak

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených území môžete stretnúť s ľuďmi označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody.
Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. Pretože dobre poznajú zverené územie môžu Vám poskytnúť miestopisné informácie, informácie o prírode a o dôvode potreby jej ochrany, odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne športové aktivity, sprievodcovskú službu a prvú pomoc a radu pri riešení problémov.

Aký je rozdiel medzi strážcom a členom stráže prírody?

Strážca je zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Jeho povinnosťou je kontrolovať dianie v jeho zverenom území. Dozerá na to, aby návštevníci chráneného územia dodržiavali platné predpisy, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochranu. Stará sa o značenie chráneného územia. Spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR,  vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach pri ochrane jeho zvereného územia. Jeho veľmi dôležitou prácou je environmentálna výchova a to priamo v teréne, alebo na školách. V rámci tejto výchovy sprevádza exkurzie.

Člen stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi a na environmentálnu výchovu v teréne. Táto osoba nie je však zamestnancom ŠOP SR a jej výkon je viazaný na dobrovoľnícku bezodplatnú činnosť avšak s rovnakými oprávneniami ako strážca.

Strážca aj člen stráže prírody sú tí, ktorí Vám vždy a všade ochotne poradia, porozprávajú o ochrane prírody a v prípade núdze pomôžu. Svojou spoluprácou sa snažia zachovať pre Vás a pre Vaše deti jedinečnosť slovenskej prírody. Svojim právnym postavením sú obe pozície na úrovni výkonu verejného činiteľa na úrovni starostov, primátorov, či príslušníkov policajného zboru SR.

Strážca a člen stráže prírody sú o. i. povinní (pdľ. § 77 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

 • vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe;
 • nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať služobným preukazom;
 • oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom.

Strážca a člen stráže prírody sú oprávnení napríklad (pdľ. §75 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

 • vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania;
 • obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, priestupku, alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, zisťovať jej totožnosť a ak nemožno zistiť jej totožnosť predviesť ju na útvar Policajného zboru;
 • odňať jedinca chráneného druhu, ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zákonom;
 • odňať inú vec, ak ja dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore s týmto zákonom, alebo použitá na takéto konanie;
 • použiť donucovacie prostriedky (obušok, putá, slzotvorné prostriedky, hmaty chvaty údery a kopy sebaobrany, služobný pes);
 • zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu, alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto zákonom;
 • ukladať a vyberať za priestupky pokuty v blokovom konaní;
 • nosiť zbraň ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitné predpisu a túto zbraň použiť pdľ. zákona;
 • pred predvedením osoby na útvar PZ SR presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená a zbraň jej odobrať.

V bebravskej doline ide o kontrolu dodržiavania zákonov v územiach európskeho významu, ku ktorým spadá ÚEV Baské a ÚEV Kňaží stôl s príslušnými maloplošnými chránenými územiami alebo pamiatkami. Neoddeliteľnou súčasťou je aj ochrana vtáčieho územia európskeho územia, ktoré sa tu nachádza.

Správcom zo strany ŠOP SR je administratíva Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre a z časti aj CHKO Strážovské vrchy so sídlom v Považskej Bystrici. V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte kontaktovať príslušné inštitúcie.

Zdroj: Asociácia strážcov chránených území Slovenska