V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Ako prví reagovali na našu prosbu o rozhovor spomínané Lesy SR z Lesnej správy Kšinná pod vedením pána Bulejka.

Našich dotazovaných aktérov sa pýtame štyri základné okruhy otázok, ktoré sú prispôsobené tomu ktorému predstaviteľovi. Prvým okruhom otázok je predstavenie sa s dôrazom na aktivity, ktoré podnikajú v tejto oblasti nášho regiónu. Druhým okruhom sú konkrétne aktivity a opatrenia, ktoré organizácia nášho respondenta realizuje a chcel by aj realizovať v súvislosti s trvalo-udržateľným spôsobom v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov Slatinskej pramennej línie. Tretím sú najväčšie výzvy a prípadné komplikácie pri práci v súvislosti s danou témou. Posledným je odkaz alebo posolstvo verejnosti dotýkajúce sa tejto témy.

Lesné  biotopy – ilustrácia ŠOP SR

I. Predstavenie Lesov SR, š. p., Odštepný závod Trenčín v regióne

Lesní hospodári vykonávajú svoju prácu v bezprostrednej blízkosti prameňa rieky Bebravy prevažne na základe nájomných zmlúv na lesný majetok, vo vlastníctve urbárov, súkromných vlastníkov a v malom rozsahu na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky. Lesy v tejto lokalite sú prevažne listnaté so zastúpením buka a cenných listnáčov s prímesou ihličnanov najmä borovice a čiastočne aj smrekovca. Z pohľadu členenia tvaru krajiny prevažujú vrchoviny stredne až silne členité až po nižšiu hornatinu prevažne silne členitú, čo má svoje osobité nároky na činnosť Lesov SR.

II. Aktivity v krajine

Lesy SR na predmetnom území hospodári v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy pre lesný celok Slatina nad Bebravou schváleným Krajským lesným úradom v Trenčíne (PSL č. 2012/00127-5 z 11/06/2012). „Jednotlivé hospodárske opatrenia sa snažíme realizovať v provom rade so zreteľom na ochranu  vodných zdrojov … s ohľadom na danosti terénu a povahu opatrení citlivejšími spôsobmi, napríklad pomocou koní alebo lanových dopravných zariadení.“ Preferovaný spôsob hospodárenia a starostlivosti o lesy je v súčasnosti už definovaný tzv. prírode blízkym spôsobom, čo v podstate zaručuje trvalo udržateľný spôsob hospodárenia v lesoch. „Správnosť a kvalitu hospodárenia v lesoch v oblasti prameňov Bebravy dokumentuje aj certifikát udelený a pravidelne revidovaný nadnárodnou certifikačnou spoločnosťou FSC, ako aj národnou PEFC.“

III. Výzvy pri práci

Čo sa týka výziev ako takých pri hospodárení v lesoch, možno spomenúť udržiavanie lesnej dopravnej siete v priaznivom stave v podmienkach meniacej sa klímy z pohľadu zvýšeného výskytu prívalových dažďov s čoraz väčšou intenzitou spôsobujúcich poškodenie komunikácií slúžiacich ako našej organizácii, tak aj vodohospodárom a ostatným záujmovým skupinám, či verejnosti.“ Čo si zamestnanci spoločnosti vážia je úroveň nadštandardných vzťahov s vodohospodármi a miestnymi samosprávami.

IV. Odkaz verejnosti

„Lesy, v ktorých hospodárime, sú našim domovom, radosťou a náplňou nášho života. Lesníctvo neberieme ako povolanie, ale ako poslanie. Väčšina našich zamestnancov v doline a v okolí, priamo v týchto lesoch býva, narodila sa tu a aj tu zostarne. Tu budú žiť aj naše deti. Podľa toho sa k našim (vašim) lesom snažíme chovať a budeme radi aj za Vašu podporu pri našej ďalšej spolupráci.

So slovami Lesu zdar! a poďakovaním za rozhovor s pánom Bulejkom, vedúcim lesnej správy Kšinná, sa s Vami tešíme na ďalšie pokračovanie tejto série článkov…